Taakgroepen

Vele handen maken licht werk! We prijzen ons gelukkig met veel vrijwilligers die taken op zich nemen en activiteiten organiseren. »

Bloemendienst
Elke dienst wordt opgefleurd door verse bloemen. Deze worden volgens het bloemendienstrooster door gemeenteleden verzorgd en na afloop van de dienst als groet van de gemeente naar een ziek of ouder lid gebracht. Of naar iemand die een opkikkertje kan gebruiken. De ouderlingen geven aan wie de bloemen ‘verdient’.

Tijdens bijzondere vieringen, zoals met Pasen, Pinksteren of in de adventstijd, wordt er een liturgische bloemschikking verzorgd.

Co-groep
De coördinatiegroep verzorgt het jaarlijks paasontbijt, de openluchtdienst, de startdienst (aan het begin van het kerkseizoen), zang- en muziekdiensten. Bij speciale diensten wordt er wel eens een koortje samengesteld van en door gemeenteleden.

Koffiedienst
Bij goed weer, als we buiten kunnen zijn, is er ’s zondags na de dienst gelegenheid na en bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee. Er is een koffiedienstrooster. De koffiezetters zorgen ook voor iets lekkers bij de koffie/thee.

Kosters
We hebben een zevental kosters waarvan één coördinator, die het jaarrooster opstelt. De koster(es) is de gastheer of gastvrouw van de kerk(dienst). Hij/zij verwelkomt de kerkgangers of gasten van een evenement en wijst hen eventueel een zitplaats. ’s Zondags zorg hij/zij ervoor dat de koffie klaar staat voor de dienstdoende predikant, ambtsdragers en organist. En de juiste psalmen en gezangen op het liederenbord staan. Als er ’s winters sneeuw ligt, zorgt hij/zij ervoor dat de stoep wordt vrijgemaakt voor een veilige binnenkomst. De coördinator versiert met enkele vrijwilligers de kerstboom en klimt op 27 april en 4/5 mei de toren in om de vlag uit te hangen. Met bijzondere gelegenheden, zoals rouw- en trouwdiensten en Open Monumentendag, is deze ook aanwezig voor het inrichten of versieren van de kerk en als gastgever.

Liederencoördinator
Vrijdags voorafgaand aan de dienst contacteert de liederencoördinator de dienstdoende predikant om de te zingen liederen op te vragen en deze aan de organist en koster door te geven. De coördinator houdt een overzicht bij van alle liederen die er het hele jaar worden gezongen. Voor het muziekgebruik moet een vergoeding aan Buma worden afgedragen.

Multimedia
Iedere kerkdienst wordt via livestream op ons YouTubekanaal uitgezonden. Onze multimediaspecialisten zorgen er bij toerbeurt voor dat de link voor de liveuitzending op het internet te vinden is en dragen zorg voor de juiste geluids- en camerainstellingen tijdens de viering.

Nieuwsbrieven
Leden worden door middel van nieuwsbrieven over de actualiteiten binnen de gemeente op de hoogte gehouden. Elke veertien dagen verschijnt Kerknieuws, een digitale nieuwsbrief voor geabonneerden. De redactie bestaat uit vier personen, die om beurten een editie verzorgen. Twee keer per jaar, in de aanloop naar Pasen en naar kerst, wordt een gedrukte Nieuwsbrief uitgegeven. Eén gemeentelid verzamelt alle kopij, maakt de indeling en de opmaak en zorgt ervoor, dat de wijkbezorgers voldoende gedrukte exemplaren ontvangen.

Oecumenische werkgroep
De predikant en drie vrijwilligers hebben overleg met enkele leden van de RK-parochie voor tenminste drie gezamenlijke diensten per jaar. Deze diensten vinden plaats in januari (Week van de Eenheid), op Hemelvaartsdag en in september (Vredesweek).

Organisten
Voor de begeleiding van de samenzang in de kerkdienst kunnen we putten uit een pool van organisten uit de regio. Eén organist coördineert het maken van het jaarrooster, zodat er in elke viering muzikale begeleiding is.

Postbezorgers
Voor het bezorgen van de halfjaarlijkse Nieuwsbrief en andere post kunnen we rekenen op diverse wijkbezorgers, die elk een aantal straten/adressen voor hun rekening nemen.

Preekvoorziener (domineezoeker)
De preekvoorziener maakt tussen januari en april een preekrooster voor het volgende jaar. De eigen predikant gaat 1x per maand voor en in enkele bijzondere diensten. Voor de andere zondagen worden gastpredikanten benaderd. Ongeveer een week van tevoren worden de dienstdoende dominees per e-mail herinnerd aan de afspraken en worden gegevens over de orde van dienst doorgegeven.

Schoonmaak
Elke week wordt de kerk schoongemaakt door de maandelijkse schoonmaakploeg, die meestal uit twee personen bestaat. Er wordt gerouleerd volgens een rooster. Eens per jaar wordt er een grote groep mensen gevraagd voor het koperpoetsen, lampen stoffen, vloeren schrobben, enzovoort.

Tuinploeg (begraafplaats)
Het onderhoud van de begraafplaats gebeurt door de tuinploeg: een groep mannen die de begraafplaats netjes en de paden onkruidvrij houdt. Een persoon (en een reserve) is aanspreekpunt voor begrafenissen.