Archief van de hervormde gemeente (later: protestantse gemeente) Lathum / Giesbeek
--- in bewaring bij streekarchief De Liemers en Doesburg ---
 

Inventaris

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2012 Streekarchief De Liemers en Doesburg (Nieuwstraat 4, 6981 AJ DOESBURG -- tel. 0313 - 481319)
E-mail: sald@freeler.nl

Laatste revisie-datum: 12-2-2012
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris1. Kerkenraad

1.1. Algemeen5-8. Ingekomen stukken, 1769 - 1958. -- 4 omslagen

9-12. Van kerkelijke en wereldlijke overheden ontvangen gedrukte circulaires, 1813 - 1887. -- 4 banden
De inv.nrs. 9-10 zijn circulaires afgedrukt op groot formaat; de nrs. 11-12 op klein formaat papier.

* 1-(254). Acta (notulen), 1816 - 1989, 1995 - 2005. -- 6 delen, 2 pakken
Bevat:
Vanaf 1993 ook agenda's en bijlagen.

13-17. Gedrukte circulaires,afkomstig van de generale synode en van de synodale commissies, 1843 - 1958. -- 5 omslagen

18. Minuten en afschriften van uitgaande stukken, 1919 - 1937. -- 1 pak

4. Kladnotulen van de vergadering van 29 april 1927. -- 1 stuk

* 337-338. Ingekomen en minuten en afschriften van uitgaande stukken, 1969 - 2004. -- 2 omslagen

* 307. Statistische gegevens, 1971/1972, 1986 - 1995, 2001. -- 1 omslag

* 340. Lijsten van ingekomen en (gedeeltelijk) uitgaande stukken, 1975 - 2002. -- 1 omslag

282. Nieuwsbrieven, 2007 - 2011. -- 1 omslag1.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

1.2.1. Grondgebied; geschiedenis

25. Stukken betreffende wijzigingen van de kerkelijke grenzen met Zevenaar, 1892 - 1906. -- 1 omslag

300. Publicaties en aantekeningen betreffende de geschiedenis van het kerkgebouw en de hervormde gemeente, 1966 - 1985. -- 1 omslag
Bevat:
- A.G. van Dalen, Uit de kerkgeschiedenis van Lathum (Zevenaar 1966).
- C. Dorresteijn, Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde kerk te Lathum (Lathum 1985).
- Leo Lensen en Willy H. Hetling, Het dubieuze adeldom van familie Van Westerholt (in: De Gelderlander (?) 27 oktober 1990).

* 301. Stukken betreffende de grenswijziging met de kerkelijke gemeente Rheden, 1972, 1987. -- 1 omslag1.2.2. Reglementering; archiefbeheer

20. Synodaal reglement voor de kerkeraden van de gemeenten der Nederlandsche Hervormde Kerk, 1857. -- 1 stuk

19. Archiefinventarissen, 1862 - ca.1937. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 1.2.3.1 inv.nr. 358.

24. Stukken betreffende verkiezingen en benoemingen van notabelen, ouderlingen, diakenen, kerkvoogden en afgevaardigden naar de provinciale kerkvergaderingen, 1870 - 1952 en z.d. -- 1 omslag

23. Reglementen op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten voor de hervormde gemeente te Bahr en Lathum door de stemgerechtigde leden, 1881 - 1942. -- 1 omslag

21. Huishoudelijk reglement voor de kerkenraad en de diaconie, 1885. -- 1 stuk

22. Huishoudelijk reglement voor de kerkenraad, 1909. -- 1 stuk

* 305. Akte waarbij de hervormde gemeente te Lathum en Giesbeek wordt omgezet in de protestantse gemeente Lathum - Giesbeek (onderdeel van de PKN), 2007; authentieke afschriften. Met bijlagen. -- 1 omslag
Een van de twee afschriften is getiteld "eigendomsbewijs".1.2.3. Ledenregistratie


1.2.3.1. Doop

* 358-359. Doopboeken, 1671 - 2001. -- 2 delen


1.2.3.2. Huwelijk

* 354-355. Trouwboeken, 1772 - 2000. -- 2 delen


1.2.3.3. Lidmaten, doopleden

* 26-(357). Lidmatenregisters, 1772 - 2003. -- 3 delen

27. Stukken betreffende de lidmatenadministratie, (ca. 1890) - (ca. 1955). -- 1 pak
Alfabetisch geordend.

* 316. Overzicht van de ledenadministratie, 1996. -- 1 omslag

* 361-363. Gezinsregister (kaartsysteem) van belijdende en doopleden, bijgehouden tot ca. 2010. -- 3 omslagen1.2.4. Samenstelling (ambtsdragers)

* 350. Stukken betreffende de samenstelling van de kerkenraad, deels met roosters van aftreden, ca. 1976, 1989, 1998. -- 3 stukken1.2.5. Functionarissen

28. Stukken betreffende predikantsberoepingen, 1819 - 1958. -- 1 omslag

* 297. Stukken betreffende predikanten, pastoraal medewerkers en "bijstand in het pastoraat", 1970 - 2004. -- 1 omslag
Bevat:
- Ds. G. Colenbrander, 1970.
- G. Vieth, hulppredikant, 1975 - 1976.
- Ds. G.J.T. van Dijk, emeritus, bijstand in het pastoraat, 1981.
- Ds.mevr. A.A.I. Meijer, 1983, 1986.
- J. Westerhof, pastoraal medewerker, 1986 - 1993.
- Ds. mevr. A. Hogenbirk, 1992 - 1997.
- Ds. H.M. de Bruijn, bijstand in het pastoraat, 1998 - 2000, 2003.
- Ds.mevr. B.B.C. Leijnse, 2004.1.2.6. Gemeenteleven

* 351. Stukken betreffende beleidsplanning, 1990, 1992, 1997. -- 1 omslag

* 352. Rapport van de ring Doesburg over de organisatie van de gastvrijheid in de gemeente, 1999. -- 1 omslag1.2.7. Financieel - en vermogensbeheer (zie ook 3)

29. Stukken betreffende pogingen te komen tot een "schikking met de Roomsgezinden" met betrekking tot kerk, pastorie enz., 1797 - 1810. -- 1 omslag2. Diaconie

2.1. Algemeen32. Stukken van diverse aard betreffende de diaconie, 1743 - 1840 en z.d. -- 1 omslag

* 30-(343). Ingekomen stukken en minuten en afschriften van uitgaande stukken, 1804 - 1989. -- 2 omslagen

31. Statistische opgaven betreffende de diaconie, 1873 - 1947. -- 1 pak

* 321. Kladnotulen, 1976 - 1989 (hiaten). -- 1 omslag

* 320. Registers van ingekomen stukken, 1992 - 1998. -- 2 cahiers2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

2.2.1. Reglementering; samenstelling

34. Proces-verbaal van overgifte van enige archivalia uit de boedel van wijlen ds. De Vos, 1768. -- 1 stuk

35. Reglement voor de diaconieen der N.H. Kerk, 1915. -- 1 stuk2.2.2. Beheer van de vermogensbestanddelen

Onroerende zaken zonder nadere omschrijving liggen te Lathum.


2.2.2.1. Algemeen

37. Stukken betreffende de verwerving van eigendommen door de diaconie, 1746 - 1905. -- 1 pak

41. Stukken betreffende de verkoop van eigendommen, waaronder boedels, 1772 - 1808. -- 1 omslag

67. Overzichten van eigendommen en bezittingen, 1798 - 1931. -- 1 omslag.

46. Diverse stukken betreffende eigendommen, 1873 - 1957. -- 1 omslag

43. Stukken betreffende de bouw en het onderhoud van onroerende zaken, 1888 - 1954. -- 1 omslag
Met uitzondering van Het Gebouw. xxx overlap met inv.nr. 43 ?

47. Kaart, waarop aangegeven de eigendommen van de diaconie, 1954. -- 1 stuk

* 329. Legger van onroerende zaken, aangelegd ca. 1960, bijgehouden tot ca. 1975, met bijlagen. -- 1 omslag

* 345. Correspondentie betreffende vermogensbeheer en financiële administratie, met uitzondering van verpachting van gronden, 1964 - 1988, 1995. -- 1 omslag


2.2.2.2. Verwerving en verlies van onroerende zaken

69. Rekeningen en kwitantie voor de aankoop van onroerende zaken, 1888 - 1939. -- 1 omslag

325. Eigendomsbewijzen betreffende de verwerving van gronden, 1927 - 1957. -- 1 omslag
Bevat:
- Een stuk bouwland, deel van De Schuttershof, aan de Kerkstraat, kad. C 658 ged., van de gemeente Angerlo, 1927.
- Een gedeelte van de pastorietuin aan de Kerkstraat, kad. C 5, van de kerkvoogdij, 1930.
- Een perceel, kad. E 201, van A.J. Pennekamp, 1957.

* 42-(319). Stukken betreffende het "Vereenigings-gebouw" of "Gebouw voor Christelijke Belangen", later aangeduid als "Het Gebouw", 1927 - 2003. -- 2 omslagen

38. Stukken betreffende de grond met woning, afkomstig van de erven Matser te Lathum, 1930 - 1947. Met retro-acta vanaf 1876. -- 1 omslag

* 324. Stukken betreffende de ruiling van gronden, 1939 - 1986. -- 1 omslag
Bevat:
- Een perceel aan de Kerkstraat, met de gemeente Angerlo, kad. C 693, tegen een perceel tussen de Meentsestraat en de Bandijk te G, kad. B 618 ged., 1939.
- Aan de Bandijk te Giesbeek, met A. Pennekamp, kad. B 730 tegen B 830 ged., 1976.
- Nabij de Kerkstraat, met H.F. Besselink, kad. E 383 ged. tegen E 1308 ged., 1981.

68. Brief van de Centrale Cultuurtechnische Commissie om op een zitdag de kosten van de ruilverkaveling in de Duivense Broek te voldoen, 1951. -- 1 stuik

* 315. Uittreksels uit de kadastrale legger kad. Bahr en Lathum betreffende eigendommen van de diaconie en uittreksels uit de kadastrale plans, 1965 - 2001. -- 1 pak

* 283-284. Stukken betreffende de verkoop van onroerende zaken, 1968 - 1998. -- 2 omslagen

* 364. Kadastrale legger van de onroerende zaken te Lathum en Giesbeek, aangelegd vóór 1973; afschrift. -- 1 deel

* 323. Stukken betreffende de eventuele verkoop van grond, vermoedelijk niet doorgegaan, 1986 - 2000. -- 1 omslag
Bevat:
- Kad. E 1110 ged. ten westen van de Ds. J.A. de Visserstraat 16, 1986.
- Kad. E 1180 (ged.) achter de Ds. J.A. de Visserstraat 16, 1986, 1991, 2000.
- Kad. E 1190 aan de Koestraat, 1987, 1989.
- Kad. E 2086 (ged.) achter de Ds. J.A. de Visserstraat, 2000.


2.2.2.3. Zakelijke rechten (o.a. erfpacht, pacht, verpachting, verhuur, heffingen)

72. Stukken betreffende achterstallige renten en pacht- en huurpenningen, (ca. 1787 - ca. 1800) -- 2 stukken

40. Stukken betreffende het geven in pacht, erfpacht of huur van eigendommen, 1790 - 1957 en z.d. -- 1 pak

45. Stukken betreffende de opheffing van de tiendplicht, 1909 - 1911. -- 1 omslag

* 326. Stukken betreffende de uitgifte van gronden in erfpacht en de verlenging van erfpacht, 1911 - 1986. -- 1 omslag

44. Stukken betreffende het geschil met D. Agelink over het beschikkingsrecht van de "loswal", deel uitmakende van de in 1905 verworven Abdissehofstede, 1915 - 1921. -- 1 omslag

39. Stukken betreffende het in pacht nemen van het bestuur der Domeinen van aanwassen langs de IJssel, 1934 - 1947. -- 1 omslag

* 328. Stukken betreffende de verpachting van gronden, 1958 - 1992, 1998. -- 1 omslag

* 327. Stukken betreffende overeenkomsten met de GAMOG inzake aanleg en instandhouding van een transportleiding voor aardgas in percelen kad. A 494, E 1066 en 1063, en E 1110, ca. 1967 - 1976. -- 1 omslag

* 317. Stukken betreffende de dijkverbetering dijkvak A12 - Lathum in verband met de uitweg van het perceel kad. E 641 naar de Bandijk, 1995. -- 1 omslag

* 346. Overeenkomst met de gemeente Angerlo inzake het hebben, houden en onderhouden van een rioolleiding ten laste van het perceel nabij de ds. J.A. de Visserstraat, kad. E 2086, [2001]. Met plattegrond. -- 2 stukken
Voor een soortgelijke overeenkomst inzake een rioolleiding ten laste van o.a. het perceel kad. E 2426, 2003, zie rubriek 3.2.2.6 inv.nr. 318.


2.2.2.4. Leningen o/g en u/g, beleggingen

* 49-(322). Stukken betreffende verstrekte leningen, 1687 - 2001. -- 2 omslagen

48. Stukken betreffende de inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld, 1844 - 1915. -- 1 omslag

50. Stukken betreffende aangegane geldleningen, 1894 - 1953. -- 1 omslag

336. Akte van borgstelling door de diaconie voor een geldlening van H.W. Hupkes aan J.A. Lebbink, 1937; afschrift. -- 1 katern

* 344. Stukken betreffende de verwerving van aandelen in de EDCS, later NVOC (steunvereniging EDCS), later Oikocredit, 1981 - 2003. -- 1 omslag

* 330. Stukken betreffende de inschrijving in het 3% Grootboek der Nationale Schuld en de verkoop daarvan, 1986, 1995. -- 1 omslag2.2.3. Financiële administratie

* 52-(288). Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1719/1720 - 1929, 1960 - 2007 (hiaten). -- 7 delen, 2 pakken en 1 katern
Vanaf 1960 gedeeltelijk klad, deels met goedkeurende verklaringen en correspondentie.

* 51-(339). Begrotingen, 1877, 1925, 1977, 1998. -- 2 omslagen

102-103. Kasboeken, 1886 - 1931. -- 2 delen

92-95. Bijlagen bij de diaconierekeningen, 1940 - 1945. -- 4 omslagen
Bewaard in verband met de tweede wereldoorlog.

33. Stukken betreffende de Vereeniging Kinderzorg, 1908 - 1957. -- 1 omslag

62. Uittreksels uit de rekeningen, 1929 - 1946. -- 1 pak

104. Tabellarisch register van inkomsten en uitgaven, 1930. -- 1 deel

101. Balansen, 1934 - 1945. -- 1 omslag

105. Rapporten betreffende de controle van de administratie, 1954 - 1959. -- 1 pak2.2.4. Sociale zorg

36. Voorwaarden van uitbesteding van behoeftigen, 1809, 1843, 1844. -- 1 omslag

* 342. Stukken betreffende grote schenkingen aan instellingen in Gelderland, 1989 - 1996. -- 1 omslag3. Kerkvoogdij (vanaf 2007: Kerkrentmeesters)

3.1. Algemeen


Zie voor notulen van kerkvoogden 1870-1885, inv.nr. 54.


* 108-(347). Ingekomen en minuten en afschriften van uitgaande stukken, 1819 - 1994. -- 1 pak, 1 omslag

107. Kladnotulen van kerkvoogden en notabelen, 1873 - 1927 en z.d. -- 1 omslag

* 106-(290). Notulen van kerkvoogden en notabelen, vanaf 1976 alleen van kerkvoogden, 1886 - 2003 (hiaten). -- 2 delen, 1 omslag

109. Stukken van statististische aard, 1929 - 1951. -- 1 omslag

* 310. Jaarverslagen over 1993, 1994 en 1999. -- 3 stukken3.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

3.2.1. Reglementering; samenstelling

110. Stukken betreffende het Algemeen Reglement op het Beheer der Kerkelijke Goederen en Fondsen van de Hervormde Gemeenten in Nederland, 1842 - 1874 en z.d. -- 1 omslag

112. Stukken ingekomen van het Provinciaal College van Toezicht betreffende de benoeming van notabelen, 1843 - 1857. -- 1 omslag

116. Lijsten van stemgerechtigde ledematen, 1867 - 1944. -- 1 pak

111. Stukken betreffende het plaatselijk reglement op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen, 1871 - 1926. -- 1 omslag

* 304. Plaatselijke regelingen voor het college van kerkvoogden, 1958, z.d. (ca. 1960) en 1992. -- 3 stukken3.2.2. Beheer van de vermogensbestanddelen


3.2.2.1. Algemeen

120. Stukken betreffende de verpachting van eigendommen, 1778 - 1921. -- 1 omslag

119. Stukken betreffende eigendommen, 1799 - 1939 -- 1 omslag

118. "Staat en inventaris van al de kerk- en pastoriegoederen, baten, fondsen, schulden en lasten", 1871. -- 1 stuk

78. Stukken betreffende de assurantie van eigendommen, 1895 - 1921. -- 1 omslag

* 303. Stukken betreffende het in erfpacht en huur uitgeven van eigendommen, 1962 - 1972, 1998. -- 1 omslag
Zie ook rubriek 3.2.2.6.
Bevat:
- Een perceel grond aan de Kerkstraat, kad. E 228, aan F.G.D.A. Künne, 1962.
- Een perceel grond aan de Kerkstraat, kad. E 643, aan F.H.. van den Berg, 1965.
- Een perceel grond nabij de Kerkstraat, kad. E 2260 en E 2259, aan F.H. van den Berg, 1998.

* 309. Ligger van de rechten en verplichtingen verbonden aan de predikantsplaats ...
1983, 1986, 1992 - 1994, 2003. -- 1 omslag

* 312. Stukken betreffende het bezwaarschrift tegen het weigeren van een kapvergunning voor twee lindebomen naast de kerk, 1997 - 1998. -- 1 omslag

* 314. Uittreksels uit de kadastrale legger kad. Bahr en Lathum sectie E betreffende eigendommen van de kerkvoogdij, 2000. -- 1 omslag
Voor de kadastrale plans, zie inv.nr. 315.

* 308. Stukken betreffende de verlening van een gebruiksvergunning voor de kerk en de Wheme, 2003. -- 1 omslag


3.2.2.2. Kerkgebouw met orgel en inventaris

121. Stukken betreffende het kerkgebouw en de inventaris, 1822 - 1959. -- 1 omslag
Betreft met name groot onderhoud.

63. Kwiatntie van orgelmaker F. Leichel voor de aankoop van een orgel, 1882. Met kwitantie voor de levering van een psalm- en gezangboek voor het orgel, 1883, en een kwitantie voor het stemmen en schoonmaken door de fa. Leichel, 1916. -- 3 stukken

66. Factuur wegens de verkoop van inschrijvingen in het 3% en 4% Grootboek der Nationale Schuld, 1860. -- 1 stuk

64. Kwitantie van fa. H.A. Jurst & Co. voor de levering van een verzilverd avondmaalstel, 1864. -- 1 stuk

65. Kwitantie voor de levering van twee kerkbijbels, 1883. -- 1 stuk

* 260. Bouwtekening van het kerkgebouw, z.d. (ca. 1970); lichtdruk. -- 1 stuk

* 306. Rekening van inkomsten en uitgaven van het restauratiefonds, met bijlagen, 1973 - 1976. Met een factuur voor de levering van een c.v.-installatie, 1970. -- 1 omslag

* 298-(334). Stukken betreffende restauraties, 1983 - 2009. -- 4 omslagen

* 294. Stukken betreffende het torenuurwerk en de kerkklok, 1984 - 1994, 2009. -- 1 omslag

* 296. Stukken betreffende groot onderhoud en restauratie van het monumentale kabinetorgel, 1988 - 2008. -- 1 omslag
Gebouwd door Pieter Keerman in 1737.

* 292. Meerjarenonderhoudsplan 1993-2002 en stukken betreffende onderhoudssubsidies en groot onderhoud, 1992 - 2003. -- 1 omslag

* 348. Stukken betreffende de waardering van het kerkgebouw krachtens de WOZ, 1999, 2006. Met bijlagen, 1998 - 1999. -- 1 omslag

* 353. Proces-verbaal van aangifte van diefstal van o.a. een statenbijbel, 2002. -- 1 stuk

* 335. Stukken betreffende de vervanging van de inventaris, 2005 - 2006. -- 4 stukken


3.2.2.3. Pastorie

125. Stukken betreffende de pastorie, 1841 - 1958. -- 1 omslag

* 295. Stukken betreffende de restauratie van de pastorie, 1969 - 1971 (1972). -- 1 omslag

* 311. Stukken betreffende groot onderhoud, 1992 - 1995. -- 1 omslag

* 313. Dossier inzake de verkoop van de pastorie (Kerkstraat 10), kad. E 673 ged., aan J.W. van Olmen, 1997 (1998). Met correspondentie over het voorkeursrecht en de overname van een kettingbeding bij doorverkoop, 2006. -- 1 omslag


3.2.2.4. Overige gebouwen

126. Stukken betreffende de bouw van het catechisatielocaal, 1906. -- 1 omslag

* 291. Dossier inzake de bouw van een consistorie / verenigingsruimte (de Wheme) naast de kerk, 1997. -- 1 omslag


3.2.2.5. Begraafplaats

123. Stukken betreffende de begraafplaats, 1870 - 1953 en z.d. -- 1 omslag

* 256-258. Begraafregisters, 1886 - 1998. -- 1 deeltje, 2 delen

* 124-(255). Ontvangen verklaringen van verlof tot begraven, 1886 - 1921, 1946 - 1999. -- 2 omslagen

* 259. Plattegronden van de begraafplaats, 1953 resp. 1953, bijgehouden tot ca. 1990; lichtdruk en acuut. -- 2 stukken

* 299. Stukken betreffende de uitbreiding van de begraafplaats, 1983 - 1986, en groot onderhoud van het baarhuisje / schuurtje, 1990. -- 1 omslag


3.2.2.6. Gronden

331. Eigendomsbewijs van een perceel grond aan de Kerkstraat, kad. C 693, gekocht van de diaconie, 1940. -- 1 katern

* 302. Stukken betreffende de verkoop van gronden, 1975 - 2007. -- 1 omslag
Bevat:
- De blote eigendom van een perceel grond aan de Bandijk, kad. E 184, aan J.J.R. de Jong, 1975.
- Een perceel grond aan de Kerkstraat, kad. E 758, aan de erfpachter, F.G.D.A. Künne, 1976.
- Een perceel weiland / bouwland aan de Galstraat, kad. E 71, aan E.R.J. Otten te Duiven, 1993 - 1994. Met stukken betreffende de uitgifte in pacht, 1951 - 1977 (1986).
- De blote eigendom van twee perceeltjes grond nabij de Kerkstraat 10, kad. E 2260, en Kerkstraat 12, kad. E 757, aan J.W. van Olmen, Kerkstraat 10, 2000.
- De blote eigendom van het perceel Kerkstraat 12, kad. E 2259 en 2384, aan F.H. van den Berg, Kerkstraat 12, 2007.

* 318. Overeenkomst met de gemeente Angerlo inzake het hebben, houden en onderhouden van een rioolleiding ten laste van o.a. het perceel kad. E 2262, 2003. Met bijlagen en ontwerpakte, z.d. (ca. 2000). -- 1 omslag
Betreft ook perceel kad. E 2426, eigendom van de diaconie.


3.2.2.7. Geldleningen o.g.

127. Stukken betreffende geldleningen, 1860 - 1931. -- 1 omslag


3.2.2.8. Beleggingen

* 349. Stukken betreffende de inschrijvingen in het 2 1/2% en 3% Grootboek der Nationale Schuld, 1986. -- 1 omslag3.2.3. Financiële administratie; verwerving van inkomsten

* 129-(286). (Jaar)rekeningen, 1801 - 2005, met hiaten. -- 4 pakken en 2 delen
Bevat vanaf 1969 gedeeltelijk alleen samenvattingen van de jaarrekeningen en gedeeltelijk goedkeurende verklaringen.Zie voor de jaren 1952 - 1959 inv.nr. 227.

216. Grootboek van inkomsten, 1802 - 1885; aan de keerzijde kasboek van uitgaven, 1801 - 1831. -- 1 deel

223. Stukken betreffende collecten, 1812-1829, 1931. -- 1 omslag

228. Diverse stukken van financiële aard, 1813-1952. -- 1 omslag

133-(204). Bijlagen bij de rekeningen, 1821-1850, 1940 - 1945. -- 32 omslagen

* 128-(293). Begrotingen, 1833 - 1959, 1968 - 2006 (hiaten). -- 1 pak, 1 omslag

214. Ingekomen stukken van het Provinciaal College van Toezicht betreffende de rekening en de begroting, 1843 - 1870. -- 1 omslag

217-218. Grootboeken van inkomsten en uitgaven, (1846-1885). -- 2 delen

224. Kohieren van de hoofdelijke omslag, met aantekeningen betreffende de ontvangsten, 1886-1954. -- 1 pak

219-222. Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1886-1957. -- 4 delen

122. Stukken betreffende de verhuur van zitplaatsen, 1913 - 1945. -- 1 omslag

215. Balansen, 1933 - 1937. -- 1 omslag

225. Stukken betreffende de betaling van de hoofdelijke omslag en de zitplaatsenhuur, 1940-1955 en z.d. -- 1 omslag

226. Staten betreffende de financiële bijdragen aan de classis, 1948-1951. -- 1 omslag

227. Rapporten betreffende de controle van de administratie, 1952-1959. -- 1 pak3.2.4. Personeel

113. Stukken betreffende het predikantstractement, 1857 - 1959. -- 1 omslag

114. Akte waarbij J. van Zadelhoff zich verbindt tot schenking van een jaarlijkse toelage aan de predikant L.J. Blanson Henkemans, 1883. -- 1 stuk

115. Stukken betreffende de koster, organist en andere functionarissen, 1893 - 1928 en z.d. -- 1 omslag

* 341. Instructie voor de koster - grafdelver - tuinman, 1956; gestencild. Met een instructie voor de grafdelver, 1969. -- 2 stukken4. Gedeponeerde archieven

4.1. Predikanten

4.1.1. Algemeen

229. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de predikant, 1759-1950. -- 1 omslag4.1.2. H.J. de Vos

230. Gedicht in de Latijnse taal van de hand van ds. H.J. de Vos, betreffende de watersnood, voorgevallen in januari en februari 1764. -- 1 stuk4.1.3. L.H. Abbing

231. Aantekeningen van de hand van ds. L.H. Abbing uit de classicale acta, met betrekking tot Bahr en Lathum, (ca.1800). -- 1 stuk4.1.4. K. van Otteren (1959-1969)

272. Register van gehouden preken, ingedeeld volgens het kerkelijk jaar, aangelegd 1955, bijgehouden tot 1965. Met een lijst van kerkdiensten, 1963/1964, en lijsten van onderwerpen / thema's. -- 1 omslag

261-270. Teksten van preken, (1958) 1959 - 1969. -- 10 omslagen
Betreft gewone diensten tijdens het kerkelijk jaar, inclusief oud- en nieuwjaar.
Bevat:
Gedeeltelijk teksten van gebeden.

277. Aantekeningen van deelname aan en aanwezigheid tijdens catechisaties, 1959/1960 - 1967/1968. -- 1 omslag

74. Liturgieën van kerkdiensten elders in de Liemers en Doesburg, 1959 - 1969. -- 1 omslag

271. Liturgieën van gewone kerkdiensten, 1959 - 1969. -- 1 pak
Betreft gewone diensten tijdens het kerkelijk jaar, inclusief oud- en nieuwjaar.
Bevat:
Soms ook aantekeningen van af te kondigen mededelingen.

275. Teksten van preken gehouden tijdens en liturgieën van begrafenisdiensten, 1959 - 1968, 1973. -- 1 omslag

274. Teksten van preken gehouden tijdens en liturgieën van huwelijksdiensten, 1959 - 1970, 1972, 1974. -- 1 omslag

273. Teksten van lijdensmeditaties, met liturgieën, 1960. Met aantekeningen betreffende een reeks preken over Job, 1965. -- 1 omslag

281. Aantekeningen ten behoeve van kerkeraadsvergaderingen, 1961 - 1966. -- 1 omslag

276. Aantekeningen voor en teksten van inleidingen gehouden tijdens catechisaties, 1961/1962 - 1967/1968. -- 1 omslag

73. Teksten van preken, gehouden elders in de Liemers en Doesburg, 1961 - 1969. -- 1 omslag

279. Teksten van inleidingen voor bijbelkringen, 1961/1962 - 1968/1969. -- 1 omslag

280. Stukken betreffende activiteiten voor de jeugd, 1962 - 1969. -- 1 omslag

75. Teksten van preken gehouden tijdens begrafenisdiensten in Doesburg en Angerlo, 1963 - 1966. -- 1 omslag

77. Tekst van een lezing gehouden tijdens een ringvergadering te Drempt, 1965. Met samenvatting -- 1 katern en 1 stuk

278. Teksten van preken en liturgieën van oecumenische en andere bijzondere vieringen, 1965 - 1969. -- 1 omslag

76. Liturgie van een huwelijksdienst te Westervoort, 1968. -- 1 stuk4.2. Commissie tot instandhouding van den openbaren godsdienst232. Rekeningen van de Commissie tot instandhouding van den openbaren Godsdienst der Hervormde Gemeente van Lathum, (1798-1805,1805-1813). -- 1 omslag
NIET AANGETROFFEN (18-7-2012).4.3. Kiescollege233. Notulen, 1942-1948. -- 1 deel

234. Presentielijst, 1948-1949. -- 1 katern4.4. Christelijke Jongelingenvereniging Immanuel, opgericht 190970. Stukken betreffende de levering en reparatie van een orgel, 1907, 1917. -- 3 stukken

235-239. Notulen, 1920-1938, met ledenlijsten. -- 5 delen

240. Verslag van het 25-jarig bestaan van "Immanuel", 1934. -- 1 katern4.5. N.B.G. afd.Lathum241. Stukken betreffende het N.B.G. afdeling Lathum, 1949-1952. -- 1 omslag4.6. Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk (VVLK)* 360. Oprichtingsakte, 2005, en akte van statutenwijziging, 2007; authentieke afschriften. -- 2 katerns4.7. Ds. Jonkersschool71. Stukken betreffende de aanschaf van leermiddelen, 1932. -- 1 omslag5. Stukken waarvan het verband met het archief niet is gebleken242. Diverse losse stukken, 1781-1819. -- 1 omslag

243. Stukken betreffende de familie Van Zadelhoff, 1866-1902. -- 1 omslag

244. Concept-statuten van de (plaatselijke) reisvereniging, 1935. -- 1 omslag6. Documentatie246. "Synodale ordonnantiën ende resolutiën tot nut, dienst en gerief der kerken, onder de Chr. Synodus van 't Hertogdom Gelre en Graffschap Zutphen gehoorende", uitgegeven door Joh.Smetius, 2e druk, Nijmegen, 1736. -- 1 deel

245. Ongebruikte exemplaren van formulieren e.d., (ca. 1900-ca.1950). -- 1 omslag

249. C.B. Rijnders, Beknopt overzicht van de huidige stand van het zendingswerk der verenigde nederlandse zendingscorporaties. Oegstgeest, 1948. -- 1 deel

247. M. Langbroek, Rapport betreffende de samenstelling en werkwijze van de Hervormde diaconieën in de classes Doetinchem en Zutphen, 1953. -- 1 deel

248. E. Foppema en P.E. Kraemer, Op verkenning in de Klassis Doetinchem der N.H. Kerk. Verslag van een onderzoek naar de kerkelijke en maatschappelijke situatie in de N.H. Klassis Doetinchem, verricht in opdracht van de Klassikale Vergadering van Doetinchem, door het Sociologisch Instituut der Ned. Hervormde Kerk, in het voorjaar van 1955. Utrecht, z.j. (1957). -- 1 deel7. Vacante inventarisnummers.--. Vacante inv.nrs.: 79 - 91, 96 - 100, 117, 159 - 198, 205 - 213..


Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2012 Streekarchief De Liemers en Doesburg (Nieuwstraat 4, 6981 AJ DOESBURG -- tel. 0313 - 481319)
E-mail: sald@freeler.nl

Laatste revisie-datum: 12-2-2012
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.