Predikant en kerkenraad

Predikant
Preek en catechese zijn de meest in het oog springende taken van de predikant. Wij zien haar of hem als motor (of aandrijfkracht) en inspirator – waar de gemeente om draait. Zij of hij zorgt ook voor een goed evenwicht. Ook huis- en ziekenbezoek behoren tot haar of zijn werk. Herder en leraar wordt de predikant ook vaak genoemd: persoonlijke zielzorg en onderricht.

Kerkenraad
Elke protestantse gemeente telt drie ambten, elk met een eigen taak: er zijn ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. De dragers van die ambten en de predikant vormen de kerkenraad. De kerkenraad heeft ook een voorzitter en een scriba / notulist.

Iedere twee maanden is er een vergadering van de kerkenraad, waar onder meer gesproken wordt over het beleid met betrekking tot kerkdiensten, pastoraat, toerusting, algemene financiële zaken enz.
Iedere maand komt het moderamen bijeen. Het moderamen kan worden gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de gemeente. In het moderamen wordt besluitvorming voor de kerkenraad voorbereid. Verder regelt het moderamen de uitvoering van besluiten uit de kerkenraad.

Ouderlingen
We hebben drie bezoekende ouderlingen en twee jeugdouderlingen.
Eens in de maand is er overleg met predikant. De ouderlingen doen veel pastoraal werk, iedere ouderling heeft een eigen wijk en taak. Bezoekwerk: zieken, 75+ rond verjaardag, jubilea 25-40-50 jarig huwelijksjubileum, kraambezoek, daar waar nodig is, nieuw ingekomen gemeenteleden.

Diakenen
De diakenen staan voor de “dienst der barmhartigheid” van de gemeente. De dienst is in de eerste plaats aan de gehele gemeente en aan al haar leden opgedragen. De taak van de diakenen is, deze roeping levend te houden in de gemeente.
Er zijn drie diakenen. Zij ondersteunen ook de predikant bij de bediening van het heilig avondmaal. Ze bieden financiële hulp en zorg voor de armen in de meest ruime zin van het woord. De diaconie heeft iemand die de administratrie verzorgt.

Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters hebben als eerste taak te zorgen dat de gemeente bijeen kan komen in gebouwen. Dat kost natuurlijk geld, evenals de bezoldiging van de predikant. Daarom hebben de kerkrentmeesters ook tot taak deze gelden te verwerven. Omdat de oude kerk slechts 2 ambten kende (ouderlingen en diakenen), is de kerkrentmeester in principe een speciale ouderling, een ouderling-kerkrentmeester; afgekort als kerkrentmeester. Een administrateur doet de ledenadministratie.

Scriba
Scriba (schrijvende, secretaris): het notuleren van de kerkenraadsvergaderingen en de vergaderingen van het moderamen. Het verzorgen van de in- en uitgaande post.