ANBI Protestantse gemeente Lathum – Giesbeek

A. Algemene gegevens

Naam ANBIProtestantse Gemeente Lathum-Giesbeek
RSIN/Fiscaal nummer824128850
Website adreswww.kerklathum.nl
E-mailscriba@kerklathum.nl
AdresLandaansestraat 3
Postcode6987 EK
PlaatsGiesbeek
Postadreszie boven

De Protestantse gemeente te Lathum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Lathum-Giesbeek.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden: vier ouderlingen, vier diakenen, drie kerkrentmeesters, een scriba – die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente -, en een predikant.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling / visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
In aansluiting op het landelijke beleidsplan is het beleidsplan van de Protestantse Gemeente lathum-Giesbeek er op gericht om in alle activiteiten van zowel de kerkenraad als haar individuele leden de zelfstandige status van de Protestantse Gemeente Lathum-Giesbeek zo lang mogelijk te behouden.
Een positieve bijdrage hiertoe is geweest dat wij van de classis weer de toestemming hebben gekregen om een predikant aan te stellen voor 33 1/3 % die vanaf 6 januari 2013 actief is in onze gemeente.
Daarnaast voeren wij een actief beleid gericht op jongeren en jong volwassenen. In de verschillende groepen en raden zijn zij gelukkig dan ook vertegenwoordigd. Verder worden niet alleen financiën aangevuld vanuit de jaarlijkse actie Kerkbalans maar ook uit andere acties zoals de jaarlijkse oliebollenactie tussen kerst en nieuwjaar en een doelgerichte eindejaarscollecte.
Behalve onze eigen leden kennen we ook begunstigers die geen lid zijn maar de kerk, en dan meestal het gebouw en de begraafplaats, als element in het dorpsleven belangrijk vinden.

Buiten de eigen gemeente participeren we ook in een overleg tussen 6 omringende gemeentes in de Liemers (Didam, Duiven, Lathum, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar) . In september 2018 is een intentieverklaring ondertekend door deze 6 deelnemende protestantse gemeentes om te komen tot een nauwere samenwerking en elkaar beter te leren kennen. Deze intentieverklaring heeft een houdbaarheidsdatum tot eind 2019.
De moderamina van de 6 gemeentes komen minimaal 2 maal per jaar bij elkaar voor overleg over deze samenwerking. Daarnaast is er een kerngroep actief met een vertegenwoordiger uit iedere gemeente om de verschillende activiteiten/processen te coördineren en te volgen.
Zeker op het gebied van de colleges van kerkrentmeesters is dit zeer effectief. Maar ook de andere werkvelden pastoraat, diaconaat en jeugdwerk doen er hun voordeel mee.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Alle gemeenteleden worden twee maal per jaar geïnformeerd via een papieren Nieuwsbrief over de activiteiten die door de verschillende colleges en commissies zijn uitgevoerd en die gepland staan voor de komende periode. Daarnaast verschijnt er tweewekelijks het digitale Kerknieuws met nieuws en informatie uit de gemeente. Hierop kunnen gemeenteleden zich vrijwillig abonneren.
Ook op de website van de kerk www.kerklathum.nl is veel actuele informatie te vinden.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
Klik hier voor de begroting voor 2020.
Klik hier voor conceptbegroting 2021.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Klik hier voor de exploitatierekening over 2019.
Zowel de volledige jaarrekening als de volledige begroting zijn ter inzage bij de administrateur van kerkrentmeesters.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.