Activiteiten en begrippen

Activiteiten en groepen

Kerkenraad
Iedere twee maanden is er een vergadering van de kerkenraad, waar onder meer gesproken wordt over het beleid met betrekking tot kerkdiensten, pastoraat, toerusting, algemene financiële zaken enz.
Iedere maand komt het moderamen bijeen. Het moderamen kan worden gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de gemeente. In het moderamen wordt besluitvorming voor de kerkenraad voorbereid. Verder regelt het moderamen de uitvoering van besluiten uit de kerkenraad.
Elke Protestantse gemeente telt drie ambten, elk met een eigen taak: er zijn ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. De dragers van die ambten en de predikant vormen de kerkenraad. De kerkenraad heeft ook een voorzitter en een scriba / notulist.

Ouderlingen
We hebben drie bezoekende ouderlingen en twee jeugdouderlingen.
Eens in de maand is er overleg met predikant. De ouderlingen doen veel pastoraal werk, iedere ouderling heeft een eigen wijk en taak. Bezoekwerk: zieken, 75+ rond verjaardag, jubilea 25-40-50 jarig huwelijksjubileum, kraambezoek, daar waar nodig is, nieuw ingekomen gemeenteleden.

Diakenen
De diakenen staan voor de “dienst der barmhartigheid” van de gemeente. De dienst is in de eerste plaats aan de gehele gemeente en aan al haar leden opgedragen. De taak van de diakenen is, deze roeping levend te houden in de gemeente.
Er zijn drie diakenen. Zij ondersteunen ook de predikant bij de bediening van het heilig avondmaal. Ze bieden financiële hulp en zorg voor de armen in de meest ruime zin van het woord. De diaconie heeft iemand die de administratrie verzorgt.

Kerkrentmeesters, scriba
Kerkrentmeesters hebben als eerste taak te zorgen dat de gemeente bijeen kan komen in gebouwen. Dat kost natuurlijk geld, evenals de bezoldiging van de predikant. Daarom hebben de kerkrentmeesters ook tot taak deze gelden te verwerven. Omdat de oude kerk slechts 2 ambten kende (ouderlingen en diakenen), is de kerkrentmeester in principe een speciale ouderling, een ouderling-kerkrentmeester; afgekort als kerkrentmeester.
Scriba (schrijvende, secretaris): het notuleren van de kerkenraadsvergaderingen en de vergaderingen van het moderamen. Het verzorgen van de in- en uitgaande post.
Een administrateur doet de ledenadministratie.

Predikant
Preek en catechese zijn de meest in het oog springende taken van de predikant. Wij zien haar of hem als motor (of aandrijfkracht) en inspirator – waar de gemeente om draait. Zij of hij zorgt ook voor een goed evenwicht. Ook huis- en ziekenbezoek behoren tot haar of zijn werk. Herder en leraar wordt de predikant ook vaak genoemd: persoonlijke zielzorg en onderricht.

Kindernevendienst / zondagsschool
Volgens oude traditie is er voor de kleintjes (van 4 t/m 12 jaar) afwisselend kindernevendienst en zondagschool. Tijdens de kindervenendiensten zijn de kinderen aan het begin in de kerk. Na het gesprekje met de dominee gaan ze met een vrijwilliger naar hun eigen stek.
In de tijd voor kerst (advent) en voor Pasen (veertigdagentijd) is er meestal een project en met Palmpasen maken de kinderen een palmpasenstok. Soms in samenwerking met de christelijke basisschool, tegenover de kerk. De leiding van de kindernevendienst bestaat uit 4 personen, ook veel ouders zijn betrokken bij deze activiteit. Mocht u meer willen weten hierover, neem dan contact met ons op.

Jeugdkerk
De jeugd van 12-18 jaar komt eens per 2 weken samen. Er zijn regelmatig uitstapjes. Er zijn 2 leidinggevenden.

Liedboek
In mei 2013 is het nieuwe Liedboek in gebruik genomen. Ook in onze kerkdiensten gebruiken we de nieuwe bundel om uit te zingen.

Bloemendienst
Volgens een rooster wordt gezorgd dat er elke zondag bloemen in de kerk staan. Na de dienst worden de bloemen naar een zieke of oudere gebracht. De ouderlingen geven door waar de bloemen heen gaan.
Een paar dames verzorgen de bloemenaankleding bij bijzondere diensten, zoals Dankdag, Biddag, Pasen, Kerst.

Koffie drinken
Twee maal per maand drinken we koffie na de kerkdienst, en extra bij bijzondere diensten. er is een koffierooster. De koffiezetters zorgen ook voor iets lekkers bij de koffie. De jeugdkerk helpt ook mee met het koffiezetten.

Liturgie / boekje
Er is iemand die zorgt dat we bij speciale diensten een liturgie (boekje hoe de dienst verloopt en de lezingen en liederen) hebben.

Kerkschoonmaak
Elke maand zijn er 2 personen die de kerk een maand lang wekelijks schoonmaken. Ook hiervoor wordt een rooster gemaakt. Eens per jaar wordt er een grote groep mensen gevraagd voor het koperpoetsen, lampen stoffen, vloeren schrobben enz.

Interieurcommissie
Een groep mensen die tijdens de kerkrestauratie ontstaan is, en belast was met het uitzoeken van het meubilair, kaarsenstandaards, de aankleding van de kerk enz. Deze commissie buigt zich indien nodig over veranderingen in het kerkgebouw.

Preekvoorziener = domineezoeker
De preekvoorziener maakt tussen januari en april een preekrooster voor het volgende jaar. De eigen predikant gaat 1 x per maand voor en in enkele bijzondere diensten.
Voor de andere zondagen worden gastpredikanten benaderd. Eén maal per jaar verzorgt de jeugdkerk/zondagschool een dienst en ook zijn er 3 x per jaar oecumenische diensten. Ongeveer 1 week van tevoren worden de dienstdoende ds. (per telefoon/mail/brief) herinnerd aan hun afspraken en worden gegevens over de orde van de dienst doorgegeven.

Oecumenische diensten
De predikant en 3 vrijwilligers hebben overleg met enkele leden van de RK-parochie in verband met tenminste drie gezamenlijke diensten per jaar.
Deze diensten vinden plaats in: januari – Week van de Eenheid, op Hemelvaartdag en in September – Vredesweek.

Organisten
We hebben 4 vaste organisten en enkele reserves. Eén organist maakt een rooster zodat er in elke dienst een organist is.
1 familie belt of mailt vrijdags voor de dienst de dienstdoende predikant i.v.m. de te zingen liederen. Geeft dit door aan de organist en koster. Er wordt bijgehouden welke liederen er in het hele jaar worden gezongen. Dit moet worden doorgegeven i.v.m. Buma-rechten.

Kosters
Er zijn 7 kosters waarvan 1 coördinator. Deze maakt een jaarrooster. De klokken worden geluid om 09.00 uur en 10 minuten voor aanvang van de dienst. De koster zet koffie als de dominee van elders komt. De vlag wordt uitgehangen op 30 april en 4/5 mei. Als er sneeuw ligt, moet de stoep vrijgemaakt worden. De coördinator versiert met enkele vrijwilligers de kerstboom, en is aanwezig met open monumentendag. Met bijzondere diensten is deze ook aanwezig bij het inrichten/versieren van de kerk. Ook bij rouw- en trouwdiensten. Klik hier voor de tarieven van dienstverlening en verhuur van kerk en Wheme.

Nieuwsbrief
Twee keer per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief met informatie, leuke interviews en allerlei nieuwtjes. De Nieuwsbrief wordt toegestuurd aan al de leden van de gemeente. Iemand maakt er een geheel van en laat het drukken. De brief wordt door vrijwilligers verspreid.
Voorts kunnen gemeenteleden zich abonneren op het tweewekelijks digitaal verschijnende Kerknieuws.

Kerkleven in Oost-Gelderland
Bevat o.a. wie er wanneer voorgaat, rooster bloemendienst, zieken, financieel overzicht, collectes. 1 persoon verzamelt de gegevens en stuurt die door.

CO-groep
De coördinatie-groep verzorgt het jaarlijks paasontbijt, de openluchtdienst, de startdienst (aan het begin van het seizoen), zang- en muziekdiensten. Bij speciale diensten wordt er wel eens een koortje samengesteld van en door gemeenteleden.

Vrijwilligersavond
Op het erf van de familie Smids is er ieder jaar (aan het begin of eind van de zomer) een gezellige avond met soep, barbecue, hapjes en drankjes, georganiseerd door een groep vrijwilligers.

Beheer van De Wheme
De Wheme is het gebouwtje naast de kerk waar we vergaderen, koffie drinken, de jeugd bij elkaar komt etc.

Begraafplaats
Onderhoud begraafplaats gebeurt door de tuinploeg: een groep mannen die de begraafplaats netjes en de paden onkruidvrij houdt. Een persoon (+ 1 reserve) is aanspreekpunt of contactpersoon i.v.m. begrafenissen. Klik hier voor het reglement en de tarievenlijst.

Oliebollen
Het oliebollencomité produceert met hulp van vele vrijwilligers aan het eind van het kalenderjaar een grote hoeveelheid oliebollen. De opbrengst komt ten goede aan de restauratie van de kerk(toren).

Vrienden van de Lathumse Kerk
Een groep vrijwilligers die 5x per jaar heel verschillende culturele avonden organiseert t.b.v. de kerkrestauratie. Zie elders op deze website voor meer info.